Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tờ trình đề nghị phê duyệt (kết quả chỉ định thầu)

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   FNELRJ     
 

Các mẫu văn bản khác

Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn do thực hiện DAĐT phương tiện, đầu tư KCHT phục vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt (Cá nhân) Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn do thực hiện DAĐT phương tiện, đầu tư KCHT phục vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt (Cá nhân)Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn do thực hiện dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ban hành kèm theo thông tư 02/2016/TT-BTC (Dành cho chủ dự án là cá nhân) . >> Download
Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn do thực hiện DAĐT phương tiện, ĐTKC hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (Doanh nghiệp) Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn do thực hiện DAĐT phương tiện, ĐTKC hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (Doanh nghiệp)Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn do thực hiện dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ban hành kèm theo thông tư 02/2016/TT-BTC (Dành cho chủ dự án là tổ chức, doanh nghiệp) . >> Download
Mẫu số 08 Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công Mẫu số 08 Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công Mẫu số 08 Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 07 Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư chương trình Mẫu số 07 Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư chương trìnhMẫu số 07 Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư chương trình ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 06,Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối dự án nhóm B, nhóm C Mẫu số 06,Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối dự án nhóm B, nhóm CMẫu số 06,Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối dự án nhóm B, nhóm C ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 05 Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình/dự án nhóm A Mẫu số 05 Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình/dự án nhóm AMẫu số 05 Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình/dự án nhóm A ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 04 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mẫu số 04 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự ánMẫu số 04 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 03 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình Mẫu số 03 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trìnhMẫu số 03 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 02 Tờ trình thẩm định thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Mẫu số 02 Tờ trình thẩm định thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự ánMẫu số 02 Tờ trình thẩm định thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 01 Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo để xuất chủ trương đầu tư dự án Mẫu số 01 Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo để xuất chủ trương đầu tư dự ánMẫu số 01 Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo để xuất chủ trương đầu tư dự án ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 04 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C Mẫu số 04 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm CMẫu số 04 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 03 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A Mẫu số 03 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm AMẫu số 03 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 02 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công Mẫu số 02 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư côngMẫu số 02 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Mẫu số 01 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án đầu tư công Mẫu số 01 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án đầu tư côngMẫu số 01 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án đầu tư công ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP >> Download
Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầuTờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu >> Download
Trang: 1 2 3  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011