Phân loại và xác định nguyên giá tài sản cố định

Xác đinh nguyên giá tài sản cố định vô hình Xác đinh nguyên giá tài sản cố định vô hìnhTài sản vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ. xem chi tiết
Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệpTài sản cố định là những tài sản thuộc quyền sở hữu kiểm soát lâu dài của doanh nghiệp, có giá trị lớn và thời gian sử dụng trên 1 năm. xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011