Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định

Kế toán giảm tài sản tài sản cố định vô hình Kế toán giảm tài sản tài sản cố định vô hìnhTài sản cố định vô hình của đơn vị giảm, do nhượng bán, thanh lý, mất mát, phát hiện thiếu khi kiểm kê, đem góp vốn liên doanh, điều chuyển cho đơn vị khác, . . Trong mọi tường hợp giảm TSCĐ vô hình, kế toán phải làm đầy đủ thủ tục, xác định đúng những khoản thiệt hại và thu nhập (nếu có)... xem chi tiết
Kế toán tăng tài sản cố định vô hình Kế toán tăng tài sản cố định vô hìnhTài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định dược giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ. xem chi tiết
Kế toán tăng tài sản cố định hữu hình Kế toán tăng tài sản cố định hữu hìnhTài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp nắm giữ để dử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định. xem chi tiết
Kế toán giảm tài sản cố định hữu hình Kế toán giảm tài sản cố định hữu hìnhTài sản cố định hữu hình của đơn vị giảm, do nhượng bán, thanh lý, mất mát, phát hiện thiếu khi kiểm kê, đem góp vốn liên doanh, điều chuyển cho đơn vị khác, tháo dỡ một hoặc một số bộ phận. . . Trong mọi tường hợp giảm TSCĐ hữu hình, kế toán phải làm đầy đủ thủ tục, xác định đúng những khoản thiệt hại và thu nhập (nếu có). xem chi tiết
Nội dung kết cấu  tăng, giảm TSCĐ vô hình Nội dung kết cấu tăng, giảm TSCĐ vô hìnhTSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất , nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong SXKD, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình. xem chi tiết
Nội dung kết cấu  tăng, giảm TSCĐ hữu hình Nội dung kết cấu tăng, giảm TSCĐ hữu hìnhTài khoản 211 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011