Kế toán thuê và cho thuê tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định thuê hoạt động Kế toán tài sản cố định thuê hoạt độngCho thuê hoạt động là bên cho thuê không có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn với quyền sở hữu tài sản cho thuê. Bên cho thuê vẫn ghi nhận tài sản cho thuê hoạt động trên Bảng cân đối kế toán theo cách phân loại tài sản của doanh nghiệp cho thuê .... xem chi tiết
Phân loại thuê tài sản Phân loại thuê tài sảnPhân loại thuê tài sản được căn cứ vào mức độ chuyển giao các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho bên thuê. Thuê tài sản bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động. xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011