Kế toán chi tiết tài sản cố định

Sử dụng các loại chứng từ, sổ kế toán Sử dụng các loại chứng từ, sổ kế toánTài sản cố định phải được phân loại, thống kê, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi tài sản cố định và được phản ánh trong sổ theo dõi tài sản cố định... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011