Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm

kết cấu nội dung tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang kết cấu nội dung tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dangTài khoản này dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm công nghiệp, xây lắp, nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho... xem chi tiết
Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dangChi phí sản xuất, kinh doanh hạch toán trên Tài khoản 154 phải được chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí (Phân xưởng, bộ phận sản xuất, đội sản xuất, công trường,. . .); theo loại, nhóm sản phẩm, hoặc chi tiết, bộ phận sản phẩm; theo từng loại dịch vụ hoặc từng công đoạn của lao vụ, dịch vụ.... xem chi tiết
Các phương pháp tính giá thành sản phẩm Các phương pháp tính giá thành sản phẩmPhương pháp này còn được áp dụng cho những doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp nhưng sản xuất khối lượng lớn và ít loại sản phẩm hoặc để tính toán giá thành của những công việc, kết quả trong từng giai đoạn sản xuất nhất định ..... xem chi tiết
Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dangTheo phương pháp này chỉ tính vào giá trị sản phẩm dở dang các chi phí nguyên vật liệu chính hoặc các chi phí trực tiếp như vật liệu và tiền lương .... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011