Kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả

Kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán chi phí trả trước dài hạn Kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán chi phí trả trước dài hạnTài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các niên độ kế toán sau.... xem chi tiết
Kế toán chi phí trả trước dài hạn Kế toán chi phí trả trước dài hạnTài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các niên độ kế toán sau.... xem chi tiết
Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn Kế toán chi phí trả trước ngắn hạnTài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh..... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011