Kế toán các khoản vay

Kế toán vay dài hạn Kế toán vay dài hạnTài khoản 341 dùng để phản ánh các khoản tiền vay dài hạn và tình hình thanh toán các khoản tiền vay dài hạn của doanh nghiệp ... xem chi tiết
Kế toán vay ngắn hạn Kế toán vay ngắn hạnVay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn trả trong vòng một chu kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường hoặc trong vòng một năm kể từ ngày nhận tiền vay .... xem chi tiết
Quy định về hạch toán các khoản vay Quy định về hạch toán các khoản vayKế toán tiền vay phải theo dõi chi tiết số tiền đã vay, lãi vay, số tiền vay đã trả ( gốc và lãi vay), số tiền còn phải trả theo từng đối tượng cho vay, theo từng khế ước va. Vay bằng ngoại tệ hoặc trả nợ vay bằng ngoại tệ phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ .... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011