Kế toán các khoản nợ phải thu

Phương pháp tài khoản tạm ứng Phương pháp tài khoản tạm ứngTạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt xem chi tiết
Nội dung, kết cấu tài khoản tạm ứng Nội dung, kết cấu tài khoản tạm ứngTài khoản 141 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho cán bộ, công nhân, người lao động trong đơn vị và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng... xem chi tiết
Kế toán phải thu khác Kế toán phải thu khácPhải thu khác là các khoản phải thu ngoài phạm vi phải thu của khách hàng và phải thu nội bộ ..... xem chi tiết
Nội dung kết cấu tài khoản phải thu khác Nội dung kết cấu tài khoản phải thu khácTài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các Tài khoản phải thu (131, 133, 136) và tình hình thanh toán về các khoản phải thu này. xem chi tiết
Phương pháp kế toán nội bộ Phương pháp kế toán nội bộTài khoản 136 dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa các đơn vị trực thuộc, hoặc các đơn vị phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, các doanh nghiệp độc lập trong Tổng công ty về các khoản vay mượn, chi hộ, trả hộ, thu hộ, hoặc các khoản mà doanh nghiệp cấp dưới có nghĩa vụ nộp lên đơn vị cấp trên hoặc cấp trên phải cấp cho cấp dưới. xem chi tiết
Nội dung, kết cấu phải thu nội bộ Nội dung, kết cấu phải thu nội bộPhải thu nội bộ là các khoản nọ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa các đơn vị trực thuộc, hoặc các đơn vị phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, các doanh nghiệp độc lập trong tổng công ty về các khoản vay mượn, chi hộ, trả hộ, thu hội, hoặc các khoản mà doanh nghiệp cấp dưới có nghĩa vụ nộp lên đơn vị cấp trên hoặc cấp trên phải cấp cho cấp dưới... xem chi tiết
Quy định về hạch toán nợ phải thu Quy định về hạch toán nợ phải thuTài khoản 131 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung cấp dịch vụ xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011