Kế toán các khoản dự phòng

Kết cấu, phương pháp dự phòng giảm giá hàng tồn kho Kết cấu, phương pháp dự phòng giảm giá hàng tồn khoTài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho... xem chi tiết
Một số quy định trong hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho Một số quy định trong hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn khoViệc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo từng thứ vật tư, hàng hoá, sản phẩm tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dỡ dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt..... xem chi tiết
Kết cấu, phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Kết cấu, phương pháp hạch toán dự phòng giảm giá đầu tư dài hạnTài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn và các khoản tổn thất đầu tư dài hạn khác... xem chi tiết
Một số quy định trong hạch toán dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Một số quy định trong hạch toán dự phòng giảm giá đầu tư dài hạnViệc lập và xử lý dự phòng giảm giá các khoản chứng khoán đầu tư dài hạn được thực hiện vào cuối năm tài chính nếu giá thị trường của các chứng khoán đầu tư dài hạn của doanh nghiệp hiện có thường xuyên bị giảm so với giá gốc ghi trên sổ kế toán. Điều kiện để trích lập các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn.... xem chi tiết
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạnTài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được lập để ghi nhận các khoản lỗ có thể phát sinh do sự giảm giá của các chứng khoán ngắn hạn doanh nghiệp đang nắm giữ có thể xảy ra. xem chi tiết
Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng phải thu khó đòiTài khoản dự phòng phải thu khó đòi dùng để phản ánh tình hình trích lập, sử dụng và hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc có khả năng không đòi được vào cuối niên độ kế toán. xem chi tiết
Các loại dự phòng Các loại dự phòngDự phòng là việc ghi nhận trước một khoản chi phí thực tế chưa thực chi ra vào chi phí của niên độ báo cáo để có nguồn tài chính cần thiết bù đắp những thiệt hại có thể xảy ra trong niên độ liền sau xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011