Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ

Kế toán ký quỹ, ký cược dài hạn Kế toán ký quỹ, ký cược dài hạnTài khoản 244 dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi ký quỹ, ký cược dài hạn tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác có thời hạn trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường…. xem chi tiết
Tài sản bị cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn Tài sản bị cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạnTài khoản 144 phản ánh các khoản tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp mang đi cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn (Thời gian dưới một năm hoặc dưới một chu kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường) tại Ngân hàng, Công ty Tài chính, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong các quan hệ kinh tế.... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011