Khái niệm, mục đích sử dụng các quỹ

Khái niệm, mục đích sử dụng các quỹ Các quỹ doanh nghiệp là số tiền được trích ra từ khoản lợi nhuận sau thuế được để lại cho doanh nghiệp theo tỷ lệ nhất định do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc quyết định...

Các quỹ doanh nghiệp là số tiền được trích ra từ khoản lợi nhuận sau thuế được để lại cho doanh nghiệp theo tỷ lệ nhất định do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc quyết định. Đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế phải thực hiện theo quy định của nhà nước.
 
Việc trích lập khoản tiền từ lợi nhuận để lại cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, dự phòng những rủi ro, tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, địch hoạ.
 
Theo chế độ hiện hành, các quỹ của doanh nghiệp bao gồm:
 
 
 
 
Mục đích sử dụng các quỹ:
 
· Quỹ đầu tư phát triển được dùng vào các mục đích sau:
 
- Đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh;
 
- Đổi mới, thay thế hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật;
 
- Đổi mới trang thiết bị và điều kiện làm việc trong doanh nghiệp
 
- Nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho công nhân viên trong doanh nghiệp;
 
- Bổ sung vốn;
 
- Trích nộp để hình thành quỹ đầu tư phát triển, nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung của Tổng công ty (Nếu là thành viên của Tổng công ty) theo tỷ lệ do Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định hàng năm và được sử dụng cho các mục tiêu quy định trong quy chế tài chính Tổng công ty.
 
· Quỹ dự phòng tài chính được dùng vào mục đích sau:
 
- Bù đắp khoản chênh lệch từ những tổn thất thiệt hại về tài sản do thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, những rủi ro trong kinh doanh do không được bồi thường của cơ quan bảo hiểm.
 
- Nếu doanh nghiệp là thành viên của Tổng Công ty, doanh nghiệp có nhiệm vụ trích nộp để hình thành quỹ dự phòng tài chính của Tổng công ty theo tỷ lệ do Hội đồng quản trị Tổng công ty Quyết định hàng năm.
 
· Quỹ phúc lợi được dùng vào các mục đích sau:
 
- Đầu tư, xây dựng hoặc sửa chữa, bổ xung cho vốn xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của các doanh nghiệp.
 
- Ghi cho các hoạt động phúc lợi xã hội, thể thao, văn hoá, phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên trong doanh nghiệp.
 
- Đóng góp quỹ phúc lợi cho xã hội.
 
- Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ công nhân viên.
 
- Chi trợ cấp khó khăn cho người lao động của doanh nghiệp đã về hưu, mất sức... Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Giám đốc doanh nghiệp quyết định sử dụng quỹ phúc lợi sau khi có ý kiến thoả thuận của Công đoàn doanh nghiệp.
 
· Quỹ khen thưởng được dùng vào các mục đích sau:
 
- Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ cho công nhân viên.
 
- Thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể trong doanh nghiệp có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả trong kinh doanh.
 
- Thưởng cho các cá nhân, đơn vị ngoài doanh nghiệp có quan hê hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp, đã hoàn thành tất những điều kiện của hợp đồng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
 
 
Quỹ này được dùng vào việc khen thưởng và các mục đích khác phục vụ công tác điều hành của ban giám đốc và hội đồng quản trị.
 
 
HS-F&A Consultant Việt Nam tư vấn, xây dựng cho doanh nghiệp một hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, tuân thủ theo luật định. Bao gồm:
 
 
- Số liệu chi tiết các tài khoản
 
 
- Sổ chi tiết nợ phải thu - phải trả
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

 

Phản hồi khách hàng

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN nói: Kính gửi quý công ty: Công ty cho mình hỏi khái niệm, mục đích sử dụng các quỹ mà công ty trả lời ở trên căn cứ vào công văn nào ạ. xin chân thành cảm ơn!
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   XX7SCL
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011