Kế toán chi tiết quỹ đầu tư phát triển

Kế toán chi tiết quỹ đầu tư phát triển Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp....
1.1. Tài khoản sử dụng
 
- Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển
 
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.
 
1.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 414
 
Bên Nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.
 
Bên Có: Quỹ đầu tư phát triển tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế.
 
Số dư bên Có: Số quỹ đầu tư phát triển hiện có.
 
1.3. Phương pháp kế toán
 
1. Trong kỳ, khi trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:
 
 
Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
 
2. Cuối năm, xác định số quỹ đầu tư phát triển được trích, kế toán tính số được trích thêm, ghi:
 
 
Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
 
3. Khi dùng quỹ đầu tư phát triển để mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, ghi:
 
 
Có TK 241 - Xây dựng cơ bản (trường hợp đầu tư XDCB)
 
Có các TK 111, 112,. . . (Trường hợp mua sắm TSCĐ).
 
Đồng thời, kế toán ghi tăng nguồn vốn kinh doanh, ghi giảm quỹ đầu tư phát triển:
 
 
Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
 
4. Nhận quỹ đầu tư phát triển do cấp trên chuyển đến, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112,. . .
 
 
5. Trích quỹ đầu tư phát triển nộp lên đơn vị cấp trên theo quy định hoặc điều chuyển đi đơn vị khác, ghi:
 
 
Có các TK 111, 112,. . .
 
6. Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, ghi:
 
 
Có TK 4111, 4112
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, mua hoá đơn;
 
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm;
 
- Hạch toán kế toán;
 
 - Lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực;
 
- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân;
 
- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm;
 
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán;
 
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh;
 
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán;
 
- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí;
 
- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.
 
 
 
 

 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   1F17Q0
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011