Quỹ doanh nghiệp

Kế toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Kế toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữuCác quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu.... xem chi tiết
Kế toán chi tiết quỹ dự phòng tài chính Kế toán chi tiết quỹ dự phòng tài chínhTài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp... xem chi tiết
Kế toán chi tiết quỹ đầu tư phát triển Kế toán chi tiết quỹ đầu tư phát triểnTài khoản này dùng để phản ánh số tiền hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.... xem chi tiết
Khái niệm, mục đích sử dụng các quỹ Khái niệm, mục đích sử dụng các quỹCác quỹ doanh nghiệp là số tiền được trích ra từ khoản lợi nhuận sau thuế được để lại cho doanh nghiệp theo tỷ lệ nhất định do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc quyết định... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011