Kế toán nguồn vốn

Kế toán chi tiết đầu tư xây dựng cơ bản Kế toán chi tiết đầu tư xây dựng cơ bảnPhương pháp kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản... xem chi tiết
Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Nguồn kinh phí hình thành TSCĐNguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ phát sinh khi doanh nghiệp đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án được cấp hoặc từ ngân quỹ công hoặc nhận viện trợ, tài trợ, đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án... xem chi tiết
Nguồn kinh phí sự nghiệp Nguồn kinh phí sự nghiệpNguồn kinh phí sự nghiệp được hình thành từ Ngân sách Nhà nước cấp, cấp trên cấp, nhận viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân, từ thu sự nghiệp của doanh nghiệp... Doanh nghiệp phải hạch toán chi tiết, tách bạch nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay và kinh phí sự nghiệp năm trước... xem chi tiết
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản    Nguồn vốn đầu tư XDCB của đơn vị dùng cho việc xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ để đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Về trình tự, thủ tục XDCB và mua sắm TSCĐ theo Điều lệ quản lý đầu tư và XDCB của Nhà nước. xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011