Chênh lệch tỷ giá

Kế toán tổng hợp Chênh lệch tỷ giá hối đoái Kế toán tổng hợp Chênh lệch tỷ giá hối đoáiChênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau... xem chi tiết
Nội dung, kết cấu tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái Nội dung, kết cấu tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoáiTài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động).... xem chi tiết
Các nguyên tắc ghi nhận tỷ giá Các nguyên tắc ghi nhận tỷ giáChênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011