Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Kế toán chi tiết các khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản Kế toán chi tiết các khoản chênh lệch đánh giá lại tài sảnKhi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản cố định, bất động sản đầu tư, vật tư, hàng hóa,. . . xem chi tiết
Nội dung, kết cấu chênh lệch đánh giá lại tài sản Nội dung, kết cấu chênh lệch đánh giá lại tài sảnTài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011