Kế toán chi tiết nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

Kế toán chi tiết nguồn kinh phí hình thành TSCĐ
 
- Khi được cấp trên, Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí bằng TSCĐ hoặc đầu tư xây dựng, mua sắm TSCĐ hoàn thành đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, ghi:
 
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
 
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
 
     Có các TK 111, 112, 241, 331, 461,...
 
Đồng thời ghi:
 
Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp
 
     Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
 
Nếu rút dự toán chi sự nghiệp để mua TSCĐ, đồng thời ghi Có TK 008.
 
- Trường hợp dùng kinh phí dự án, kinh phí viện trợ không hoàn lại để đầu tư mua sắm TSCĐ, thì TSCĐ hoàn thành đưa vào sử dụng hoạt động dự án, ghi:
 
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
 
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
 
     Có các TK 111, 112, 241, 331, 461,...
 
Đồng thời ghi:
 
Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp
 
     Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
 
Nếu rút dự toán chi hoạt động để mua TSCĐ, đồng thời ghi Có TK 008.
 
- Cuối niên độ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:
 
Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
 
     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.
 
- Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án:
 
+ Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:
 
Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
 
     Có TK 211 - TSCĐ hữu hình
    
     Có TK 213 - TSCĐ vô hình.
 
+ Số thu, các khoản chi và chênh lệch thu, chi về nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, được xử lý và hạch toán theo quyết định thanh lý và nhượng bán TSCĐ của cấp có thẩm quyền.
 
- Kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo quyết định của Nhà nước làm tăng, giảm giá trị TSCĐ và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, ghi:
 
+ Trường hợp đánh giá tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Phần nguyên giá điều chỉnh tăng)
 
     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần hao mòn tăng)
 
     Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Phần giá trị còn lại tăng)
 
+ Trường hợp đánh giá giảm nguyên giá TSCĐ, ghi ngược lại.
 
 
HS F&A Consultant Việt Nam đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao đúng với pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tham gia quyết toán nhiều với các loại hình doanh nghiệp khác nhau hiểu rõ đặc thù và kinh nghiệm, quyết toán thực tế với cơ quan thuế là một thế mạnh của HS-F&A Consultant Việt Nam
 
Các dịch vụ HS F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
- Bảng cân đối số phát sinh;
 
- Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;
 
- Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ;
 
- Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá;
 
- Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
 
 
 
 


 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   65C556
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011