Kế toán chi tiết đầu tư xây dựng cơ bản

Kế toán chi tiết đầu tư xây dựng cơ bản Phương pháp kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản...
 
- Khi nhận được vốn đầu tư XDCB bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng ghi:
 
Nợ các TK 111, 112,...
 
    Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB
 
- Trường hợp nhận vốn đầu tư XDCB do Ngân sách cấp theo dự toán được giao:
 
+ Khi được giao dự toán chi đầu tư XDCB, ghi đơn Nợ TK 008 "Dự toán chi sự nghiệp, dự án" (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).
 
+ Khi rút dự toán chi đầu tư XDCB để sử dụng, căn cứ vào tình hình sử dụng dự toán chi đầu tư xây dựng để hạch toán vào các tài khoản có liên quan, ghi:
 
Nợ TK 111 - Tiền mặt Nợ các TK 152, 153, 331,...
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (Rút dự toán chi trực tiếp)
 
    Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB
 
    Đồng thời ghi đơn bên Có TK 008 "Dự toán chi sự nghiệp, dự án" (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).
 
 - Khi chưa được giao dự toán chi đầu tư XDCB, đơn vị được Kho bạc tạm ứng vốn đầu tư, khi nhận được vốn tạm ứng của Kho bạc, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112
 
    Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)
 
- Khi dự toán chi đầu tư XDCB được giao, đơn vị phải thực hiện các thủ tục thanh toán để hoàn trả Kho bạc khoản vốn đã tạm ứng. Khi được Kho bạc chấp nhận các chứng từ thanh toán, ghi:
 
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)
 
    Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB.
 
- Nhận vốn đầu tư XDCB để trả các khoản vay ngắn hạn, vay nội bộ, vay đối tượng khác, ghi:
 
Nợ các TK 311, 336, 338,...
 
    Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB.
 
- Bổ sung vốn đầu tư XDCB bằng quỹ đầu tư phát triển, ghi:
 
Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
 
    Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB.
 
- Khi công tác XDCB và mua sắm TSCĐ bằng nguồn vốn đầu tư XDCB hoàn thành, bàn giao đưa vào SXKD:
 
+ Kế toán ghi tăng giá trị TSCĐ do đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ hoàn thành, ghi:
 
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
 
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
 
    Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang.
 
+ Khi quyết toán công trình hoàn thành được phê duyệt, kế toán ghi giảm nguồn vốn đầu tư XDCB và ghi tăng nguồn vốn kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB
 
    Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh
 
- Khi trả lại vốn đầu tư XDCB cho Ngân sách Nhà nước, cho đơn vị cấp trên, ghi:
 
Nợ TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB
 
    Có các TK 111, 112,...
 
 

Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, mua hoá đơn;
 
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm;
 
- Hạch toán kế toán;
 
- Lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực;
 
- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân;
 
- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm;
 
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán;
 
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh;
 
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán;
 
- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí;
 
- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HAOPH6
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011