Thủ tục, hồ sơ kê khai phí, lệ phí

Tư vấn thủ tục về lệ phí Tư vấn thủ tục về lệ phíLệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước, tổ chức được ủy quyền phục vụ công việc quản lý Nhà nước được qui định trong danh mục Lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí. xem chi tiết
Tư vấn hồ sơ kê khai phí Tư vấn hồ sơ kê khai phíPhí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp các dịch vụ qui định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí. xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011