Hoạt động kiểm soát tài chính

Hoạt động kiểm toán Hoạt động kiểm toánKiểm toán là quá trình các KTV độc lập, có năng lực thu thập, đánh giá các bằng chứng về các thông tin được kiểm toán nhằm xác nhận báo cáo về mức độ phù hợp giữa thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập. xem chi tiết
Thẩm định dự án đầu tư Thẩm định dự án đầu tưThẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nd kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, KT-XH để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án. xem chi tiết
Hoạt động kiểm soát nội bộ Hoạt động kiểm soát nội bộKiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động, và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011