Dịch vụ kiểm soát sổ sách

Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chínhKiểm tra báo cáo tài chính là hoạt động kiểm tra và kiểm tra kế toán, thông qua việc kiệm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật. xem chi tiết
Dịch vụ kiểm tra sổ sách Dịch vụ kiểm tra sổ sáchDịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán là hoạt động soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán và thực hiện các điều chỉnh kế toán cần thiết để sổ sách kế toán, báo cáo kế toán và báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật xem chi tiết
Dịch vụ hoàn thiện sổ sách Dịch vụ hoàn thiện sổ sáchHệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011