Dịch vụ kiểm soát nội bộ

Thủ tục kiểm soát nội bộ Thủ tục kiểm soát nội bộKiểm soát nội bộ là một quá trình do người quản lý, hội đồng quản trị và các nhân viên của đơn vị chi phối, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu sau: xem chi tiết
Hệ thống kiểm soát nội bộ Hệ thống kiểm soát nội bộKiểm soát nộ bộ la một quy trình chịu ảnh hưởng bởi hội đồng quản trị , các nhà quản lý và các nhân viên khác của một tổ chức, được thiết kế để cung cấp mọi sự bảo đảm hợp lý trong việt thực hiện các mục tiêu mà hội đồng quản trị mong muốn  xem chi tiết
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộHệ thống kiểm soát nội bộ là một hệ thống chính sách và thủ tục được thiết lập nhằm đạt được bốn mục tiêu sau: Bảo vệ tài sản của đơn vị; đảm bảo độ tin vậy của các thông tin; bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý và bảo đảm hiệu quả của hoạt động. xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011