Lĩnh vực hoạt động

F&A Việt Nam - Công ty cổ phần HS-F&A Consultant Việt Nam là chuyên gia tư vấn hàng đầu Việt Nam về tài chính, kế toán doanh nghiệp. Các dịch vực cơ bản mà HS-F&A Consutant Việt Nam cung cấp gồm: Tư vấn Tài chính; Kế toán doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế; Thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp và Thành lập doanh nghiệp…

 
 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
 
 
1.Tư vấn tài chính
 
- Tư vấn phương pháp huy động vốn nội bộ Doanh nghiệp
- Tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu Doanh nghiệp
- Tư vấn lập kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách
- Tư vấn phương pháp xây dựng cơ cấu chi phí
- Tư vấn xây dựng hệ thống lương, thưởng trong Doanh nghiệp
- Phân tích hiệu quả của hoạt động tài chính Doanh nghiệp.
 
 
2. Kế toán doanh nghiệp
 
- Kế toán Thuế cho Doanh nghiệp
- Kế toán thường xuyên cho Doanh nghiệp
- Thiết lập hồ sơ Thuế ban đầu cho Doanh nghiệp
- Cân đối kế toán, Hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán.
 
 
3. Kiểm toán tài chính
 
- Kiểm toán báo cáo tài chính;
- Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản
- Kiểm soát tài chính doanh nghiệp
- Tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư
 
 
4. Tư vấn đầu tư
 
- Tư vấn Đầu tư Tài chính, Công nghệ
- Tư vấn Đầu tư Khai thác Khoáng sản
- Tư vấn Đầu tư dịch vụ Công Cộng
- Tư vấn Đầu tư Chứng khoán, Bất động sản
- Tư vấn Đầu tư Kinh doanh, Sản xuất
 
 
5. Tư vấn thuế
 
- Dịch vụ báo cáo Thuế Tháng, Quý, Năm
- Dịch vụ kê khai Thuế, nộp Thuế, khấu trừ Thuế
- Tư vấn thủ tục miễn Thuế, hoàn Thuế
- Phân tích và xác lập khoản Thuế, phí, lệ phí phải nộp
- Tư vấn khiếu nại về Thuế, phí, lệ phí.
 
 
6. Tư vấn thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp
 
- Tư vấn quy trình Cổ phần hóa Doanh nghiệp
- Lập hồ sơ pháp lý về Cổ phần hóa doanh nghiệp
- Lập phương án Cổ phần hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Thủ tục, trình tự đăng sàn đấu giá cổ phiếu
- Tư vấn các chế độ ưu đãi áp dụng cho Doanh nghiệp Cổ phần hóa.
 
 
7. Tư vấn Giải pháp doanh nghiệp

- Tư vấn thủ tục thành lập Doanh nghiệp
- Tư vấn Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp
- Tư vấn Đào tạo, Huấn luyện nội bộ Doanh nghiệp.
- Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống pháp lý Doanh nghiệp
- Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc trong Doanh nghiệp.
- Cung cấp Dịch vụ tra cứu văn bản pháp luật thường xuyên
- Tư vấn giải pháp an ninh, an toàn PCCC, Pháp luật môi trường...
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011