Tư vấn hạch toán vốn chủ sở hữu

Kế toán các khoản nợ phải thu Kế toán các khoản nợ phải thuKế toán các khoản nợ phải thu là phải thực hiện hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu theo từng khoản nợ phải thu, phải theo dõi chặt chẽ từng khoản nợ phải thu... xem chi tiết
Kế toán các khoản nợ phải trả Kế toán các khoản nợ phải trảCác khoản nợ phải trả của doanh nghiệp gồm: các khoản nợ tiền vay, nợ tiền thuê tài chính phải trả cho ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng, nợ phải trả cho đối tác... xem chi tiết
Kế toán các khoản vay Kế toán các khoản vayĐể đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải vay vốn từ ngân hàng hoặc các đối tượng khác. Việc quản lý và kế toán các khoản vay... xem chi tiết
Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹCầm cố là việc doanh nghiệp giao tài sản của mình cho người nhận cầm cố cầm giữ để vay vốn hoặc để nhận các khoản bảo lãnh, ký quỹ là việc doanh nghiệp gừi 1 khoản tiền... xem chi tiết
Kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển khoa học và công nghệ Kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển khoa học và công nghệQũy khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất... xem chi tiết

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011