Hoạt động kiểm soát tài chính

Hoạt động kiểm soát tài chính Hoạt động kiểm soát tài chínhHoạt động kiểm soát là những chính sách, thủ tục giúp cho các chỉ thị được thực hiện. Nó bảo đảm các hoạt động cần thiết để quản lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện mục tiêu của đơn vị. xem chi tiết
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011