Hệ thống chứng từ & sổ kế toán

Chứng từ kế toán Chứng từ kế toánChứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tên phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán, chứng từ kế toán phải... xem chi tiết
Mẫu chứng từ kế toán Mẫu chứng từ kế toánChứng từ kế toán phải có nội dung chủ yếu sau: tên số hiệu của chứng từ kế toán, ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán, tên địa chỉ đơn vị cá nhân lập chứng từ kế toán... xem chi tiết
Phương pháp ghi chép chứng từ kế toán Phương pháp ghi chép chứng từ kế toánPhương pháp ghi chép chứng từ là phương pháp xác định và kiểm tra sự hình thành các nghiệp vụ kinh tế cụ thể. Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh... xem chi tiết
Sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệpSổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp gồm có: bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào trực tiếp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ... xem chi tiết

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011