Chuẩn mực Kế Toán

Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho cá thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý. Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán; Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các yếu tố của báo cáo tài chính quy định trong chuẩn mực này được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước 

Danh sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam Chuẩn mực

1: Chuẩn mực chung 

2: Chuẩn mực hàng tồn kho 

3: Chuẩn mực tài sản cố định hữu hình 

4: Chuẩn mực tài sản cố định vô hình 

5: Chuẩn mực bất động sản đầu tư

6: Chuẩn mực thuê tài sản

7: Chuẩn mực kế toán các khoản đầu tư vào công ty 

8: Chuẩn mực thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

9: Chuẩn mực ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái 

10: Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh 

11: Chuẩn mực doanh thu và thu nhập khác 

12: Chuẩn mực hợp đồng xây dựng 

13: Chuẩn mực chi phí đi vay 


15: Chuẩn mực các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng 

16: Chuẩn mực hợp đồng bảo hiểm 

17: Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính 

18: Chuẩn mực trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự 

19: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 


21: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư và công ty con 

22: Thông tin về các bên liên quan 

23: Báo cáo tài chính giữa niên độ

24: Báo cáo bộ phận

25: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

26: Lãi trên cổ phiếu.
 
HS-F&A Consultant  mong muốn trợ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình tài chính - kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn quản trị, nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo độ Tin cậy, Hiệu quả, Tiết kiệm chi phí, Thời gian và chính xác cho doanh nghiệp.

 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   OUZAP7
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011