Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính Kiểm tra báo cáo tài chính là hoạt động kiểm tra và kiểm tra kế toán, thông qua việc kiệm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.
 
 
 
   Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, Nội dung công việc dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính
 
- Thu thập thông tin là các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo thuế cảu doanh nghiệp.
 
- Tìm hiểu quy trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 
- kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;
 
- Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;
 
- Kiểm tra việc hạch toan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
- Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng, quý;
 
- Kiểm tra việc lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
 
- Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 
- Kiểm tra việc khai thuế thu nhập cá nhân;
 
- Kiểm tra việc lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 
- Kiểm tra việc kết chuyển, lập báo cáo tài chính theo quy định;
 
- Thực hiện điều chỉnh các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;
 
- Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện dịch vụ;
 
- Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;
 
- Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
 
- In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
 
- Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;
 
- Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666   
Các từ có liên quan đến bài viết: Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   TOEVPT
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011