Thủ tục kiểm soát nội bộ

Thủ tục kiểm soát nội bộ Kiểm soát nội bộ là một quá trình do người quản lý, hội đồng quản trị và các nhân viên của đơn vị chi phối, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu sau:
 
 
 
 
1. Khái niệm và mục tiêu của kiếm soát nội bộ.
 
a. Kiểm soát nội bộ là một quá trình do người quản lý, hội đồng quản trị và các nhân viên của đơn vị chi phối, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu sau:
 
+ Sự hữu hiệu và hiểu quả của hoạt động
 
+ Sự tin cậy của báo cáo tài chính + Sự tuân thủ pháp luật và các quy định
 
b. Mục tiêu của kiểm soát nội bộ
 
- Đối với báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ phải đảm bảo về tính trung thực và đáng tin cậy.
 
- Đối với tính tuân thủ, kiểm soát nội bộ trước hết phải đảm bảo hợp lý việc chấp hành luật pháp và các quy định
 
- Đối với mục tiêu sự hữu hiệu và hiệu quả và hiệu quả của các hoạt động, kiểm soát nội bộ giúp đơn vị bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo mật thông tin, nâng cao uy tín, mở rộng thị phần, thực hiện các chiến lược kinh của đơn vị…
 
2. Các yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ
 
a. Môi trường kiểm soát Các nhân tố chính thuộc về môi trường kiểm soát là:
 
+ Tính chính trực và giá trị đạo đức
 
+ Đảm bảo về năng lực
 
+ Hội đồng Quản trị và Uỷ ban Kiểm toán
 
+ Triết lý quản lý và phong cách điều hành của nhà quản lý
 
+ Cơ cấu tổ chức
 
+ Cách thức phân định quyền hạn và trách nhiệm
 
+ Chính sách nhân sự
 
b. Đánh giá rủi ro:
 
Tất cả các hoạt động diễn ra trong đơn vị đều có thể phát sinh những rủi ro và khó có thể kiểm soát tất cả. Vì vậy, các nhà quản lý phải thuận trọng khi xác định và phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro làm cho những mục tiêu
 
 - Kể cả mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho từng hoạt động
 
 - Của đơn vị có thể không được thực hiện và phải cố gắng kiểm soát được những rủi này.
 
c. Xây dựng các thủ tục kiểm soát:
 
Hoạt động kiểm soát là những chính sách và thủ tục để đảm bảo cho các chỉ thị của nhà quản lý được thực hiện. Các Chính sách và thủ tục giúp thực thi những hành đồng với mục đích chính là giúp kiểm soát các rủi ro mà đơn vị đang hay có thể gặp phải. Các hoạt động kiểm soát có mặt ở khắp mọi nơi và ở mọi cấp độ trong các bộ phận chức năng của
 
d. Hệ thống thông tin kế toán:
 
Thông tin chính là điều kiện không thể thiếu cho việc thiết lập, duy trì và nâng cao năng lực kiểm soát trong đơn vị thông qua việc hình thành các báo cáo để cung cấp thông tin về hoạt động, tài chính và sự tuân thủ, bao gồm cả cho nội bộ và bên ngoài.
 
e. Giám sát:
 
Đây là bộ phận cuối cùng của kiểm soát nội bộ. Giám sát là quá trình mà người quản lý đánh giá chất lượng của hệ thống kiểm soát. Điều quan trọng giám sát là phải xác định kiểm soát nội bộ có vận hành đúng như thiết kế hay không và có cần thiết phải sửa đổi chúng cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đơn vị hay không? để đạt được kế quả tốt, nhà quản lý cần thực hiện những hoạt động giám sát thường xuyên và định kì
 
2. Các thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
 
- Chi phí là toàn bộ những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp phải chi ra trong một thời kì nhất định và được biểu hiện bằng tiền.
 
- Phân loại chi phí sản xuất: Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động. Phân loại theo cách ứng xử của chi phí. Thông tin phục vụ kiểm soát chi phí sản xuất
 
- Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán
 
- Tổ chức sổ kế toán và hệ thống tài khoản kế toán
 
- Tổ chức hệ thống báo cáo về chi phí sản xuất Các thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất
 
+ Thủ tục kiểm soát chi phí NVLTT
 
+ Thủ tục kiểm soát chi phí NCTT
 
+ Thủ tục kiểm soát chi phí SXC
 
Mục tiêu của việc kiểm soát chi phí SXC:
 
- Tổng chi phí SXC thực tế phát sinh, nhỏ hơn so với dự toán chi phí SXC.
 
- Đảm bảo hiệu quả việc quản lý thời gian lao động của nhân viên quản lý tổ sản xuất, tổ đề án.
 
- Theo dõi, phân bổ công cụ dụng cụ xuất dùng ở tổ sản xuất, tổ đề án vào chi phí SXC được hợp lý, chính xác.
 
- Đảm bảo độ tin cậy của các thông tin liên quan đến chi phí SXC.
 
- Chi phí SXC là có thật, được ghi chép đầy đủ, chính xác,hợp lý, tuân thủ chế độ kế toán hiện hành.
 
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666   
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục kiểm soát nội bộ

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   TFKNX6
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011