Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Hệ thống kiểm soát nội bộ là một hệ thống chính sách và thủ tục được thiết lập nhằm đạt được bốn mục tiêu sau: Bảo vệ tài sản của đơn vị; đảm bảo độ tin vậy của các thông tin; bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý và bảo đảm hiệu quả của hoạt động.
 

 
 
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
 
- Bảng chất của hệ thống kiểm soát nội bộ
 
- Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra kiếm soát luôn giữ vai trò quan trọng quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của của doanh nghiệp. Hệ thống kiểm soát nội bộ là một hệ thống chính sách và thủ tục được thiết lập nhằm đạt được bốn mục tiêu sau: Bảo vệ tài sản của đơn vị; đảm bảo độ tin vậy của các thông tin; bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý và bảo đảm hiệu quả của hoạt động.
 
  Theo đó, kiểm soát nội bộ là một chức năng thường xuyên của các đơn vị,tổ chức và trên cơ sở xác định rủi ro có thể xảy ra trong từng khâu công việc để tìm ra biện pháp ngăn chặn nhằm thực hiện có hiện quả tất cả các mục tiêu đặt ra của đơn vị:
 
1. Bảo vệ tài sản của đơn vị:
 
Tài sản của đơnvị bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình, chúng có thể bị đánh cắp, lạm dụng vào những mục đích khác nhau hoặc bị hư hại nếu không được bảo vệ bở các hệ thống kiểm soát thích hợp. Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với các tài sản phi vật chất khác như sổ sách kế toán, các tài liệu quan trọng.
 
2. Bảo đảm độ tin vậy của các thông tin:
 
Thông tin kinh tế, tài chính do bộ máy kế toán xử lý và tổng hợp là căn cứ quan trọng cho việc hình thành các quyết định của các nhà quản lý. Như vậy các thông tin cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời về thời gian, tính chính xác và tin cậy về thực trạng hoạt động và phản ánh đầy đủ và khách quan các nội dung chủ yếu của mọi hoạt động kinh tế, tài chính.
 
3. Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý.
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ được được thiết kế trong doanh nghiệp phải đảm bảo các quyết định và chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải được tuân thủ đúng mực. Cụ thể hệ thống kiểm soát nội bộ cần:
 
- Duy trì và kiểm tra việc tuân thủ các chính sách có liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp;
 
- Ngăn chặn và phát hiện kịp thời cũng như xử lý các sai phạm và gian lận trong mọi hoạt động của doanh nghiệp;
 
- Đảm bảo việc ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác cũng như việc lập báo cáo tài chính trung thực và khách quan.
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666  
Các từ có liên quan đến bài viết: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   LVEPI7
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011