Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Nghị định 12/2012/NĐ-CP ban hành ngày 01/03/2012

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   33PXBW     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT Thông tư số 09/2016/TT-BTTTTThông tư số 09/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. >> Download
Nghị định 28/2016/NĐ-CP Nghị định 28/2016/NĐ-CPNghị định 28/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 và Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ >> Download
Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT Quyết định 1268/QĐ-BGDĐTQuyết định 1268/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/03/2016 ngày 21/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên >> Download
Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐTThông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định về căn cứ xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp... >> Download
Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP Nghị định số 24a/2016/NĐ-CPNghị định số 24a/2016/NĐ-CP Về quản lý vật liệu xây dựng... >> Download
Quyết định 832/QĐ-BTC Quyết định 832/QĐ-BTCQuyết định 832/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính >> Download
Quyết định 168/QĐ-UBDT Quyết định 168/QĐ-UBDTQuyết định 168/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020 >> Download
Quyết định 623/QĐ-TTg Quyết định 623/QĐ-TTgQuyết định 623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030. >> Download
Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-NHNN Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-NHNNVăn bản hợp nhất số 23/VBHN-NHNN hợp nhất Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. >> Download
Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHCQuyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. >> Download
Quyết định số 41/QĐ-BCĐCCHC Quyết định số 41/QĐ-BCĐCCHCQuyết định số 41/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ >> Download
Nghị quyết số 23/NQ-CP Nghị quyết số 23/NQ-CPNghị quyết số 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016 >> Download
Quyết định số 569/QĐ-CTN Quyết định số 569/QĐ-CTNQuyết định số 569/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. >> Download
Quyết định số 568/QĐ-CTN Quyết định số 568/QĐ-CTNQuyết định số 568/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam >> Download
Quyết định số 567/QĐ-CTN Quyết định số 567/QĐ-CTNQuyết định số 567/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011