Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Nghị định 12/2012/NĐ-CP ban hành ngày 01/03/2012

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   CSSBRL     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 33/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 08/08/2014Thông tư 33/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 08/08/2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải. >> Download
Nghị định 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2014Nghị định 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/8/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. >> Download
Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/08/2014Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 07/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt hành vi phạm hành chính. >> Download
Nghị định 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/7/2014Nghị định 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/7/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. >> Download
Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2014Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. >> Download
Thông tư 28/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 07/07/2014Thông tư 28/2014/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 07/07/2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân. >> Download
Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2013Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. >> Download
Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 >> Download
Nghị định số 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/7/2009Nghị định số 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. >> Download
Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ban hành ngày 20/03/2014Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao ban hành ngày 20/03/2014 hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại. >> Download
Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân >> Download
Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/11/2013. >> Download
Thông tư 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014Thông tư 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC của Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính ban hành ngày 28/3/2014 hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011