Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Nghị định 12/2012/NĐ-CP ban hành ngày 01/03/2012

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   O74LS4     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2014Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/4/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. >> Download
Quyết định số 498/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thôngQuyết định số 498/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 22/4/2014 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu... >> Download
Nghị định 29/2014/NĐ-CP của Chính phủNghị định 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/4/2014 quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước. >> Download
Luật số 17/2008/QH12 của Quốc hộiLuật số 17/2008/QH12 của Quốc hội về Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. >> Download
Luật số 11/2003/QH11 tổ chức HĐND và UBND của Chính phủLuật số 11/2003/QH11 của Chính phủ ban hành ngày 26/11/2003 về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân >> Download
Quyết định 624/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 21/3/2014Quyết định 624/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 21/3/2014 ban hành kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 của Bộ Tư pháp. >> Download
Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ ngày 22/3/2014Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/3/2014 về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2014. >> Download
Thông tư số 10/2014/TT-BCA của Bộ Công anThông tư số 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 04/3/2014 quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. >> Download
Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. >> Download
Thông tư số 02/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 12/02/2014Thông tư số 02/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 12/02/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính... >> Download
Nghị định số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/9/2013Nghị định số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. >> Download
Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 03/03/2014Quyết định số 486/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03/03/2014 ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tịa cơ sở năm 2014 >> Download
Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phánNghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án >> Download
Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phánNghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán ban hành ngày 06/11/2013 hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự. >> Download
Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011