Khung giá đất tỉnh Lai Châu

Quy định về khu vực, vị trí, giá đất giáp ranh và các loại đất khác năm 2011 tỉnh Lai Châu

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   L7EMTU     
 

Các mẫu văn bản khác

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lai Châu Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lai Châu Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 88/2013/NQ-HDND... >> Download
Nghị Quyết số 88/2013/NQ-HDND phê chuẩn giá đất trên địa bàn Tỉnh Lai ChâuNghị Quyết số 88/2013/NQ-HDND phê chuẩn giá các loại đất đất trên địa bàn Tỉnh Lai Châu. >> Download
Tỉnh Lai Châu - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 07 tháng 12 năm 2012 quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu >> Download
Giá các loại đất khác tỉnh Lai Châu năm 2012Giá các loại đất khác tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Phong Thô tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Phong Thô tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Bảng giá đất huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu năm 2012Bảng giá đất huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Quy định về khu vực, vị trí xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2012Quy định về khu vực, vị trí xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu ... >> Download
Quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2012Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu, ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2012 ... >> Download
Bảng giá các loại đất huyện Mường Tè năm 2011 tỉnh Lai Châu
Bảng giá các loại đất huyện Mường Tè năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ...
>> Download
Bảng giá các loại đất huyện Phong Thổ năm 2011 tỉnh Lai Châu
Bảng giá các loại đất huyện Phong Thổ năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ...
>> Download
Trang: 1 2  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011