Giới thiệu biểu mẫu

Cung cấp biểu mẫu là dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí theo cam kết của HS-F&A Consultants. Với dịch vụ này, Chúng tôi xây dựng quy chuẩn hệ thống biểu mẫu, văn bản pháp quy để hỗ trợ cho các Cá nhân, tổ chức về thông tin pháp luật, xác định hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện các hoạt động trong các quan hệ giao dịch theo đúng các quy định mới nhất của Nhà nước.

Biểu mẫu kế toán

HS – F&A Consultants là đơn vị thành viên của HSLAWS được thành lập bởi những chuyên gia Tài chính Kế toán có trình độ chuyên môn cao. Không chỉ tư vấn những giải pháp tài chính hữu ích, chúng tôi còn là đơn vị cung cấp các biểu mẫu kế toán áp dụng trong doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động tài chính - kế toán của quý khách.

Biểu mẫu thuế

Thuế là hình thức phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân nhằm hình thành nên qũy tiền tệ tập trung lớn nhất của Nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Với mục đích trợ giúp tối đa cho các hoạt động liên quan đến thuế của các tổ chức, cá nhân, HS - F&A Consultants đã tập hợp, xây dựng nên hệ thống biểu mẫu thuế làm quy chuẩn cho khách hàng thực hiện tốt nhất nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Biểu mẫu doanh nghiệp

HS – F&A Consultants là chuyên gia tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp. Để hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra theo một hệ thống chuẩn mưc, quy trình thống nhất và nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, HS - F&A Consultants xây dựng và cung cấp các biểu mẫu, quy trình về quản trị doanh nghiệp để Quý khách làm cơ sở xây dựng nên các quy trình, chuẩn mực riêng phù hợp với quy mô và đặc thù của doanh nghiệp mình.
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011