Báo cáo tài chính tổng hơp

Nội dung của báo cáo tài chính tổng hợp Nội dung của báo cáo tài chính tổng hợp- Nội dung hình thức trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cáo tài chính tổng hợp được thực hiện theo mẫu biểu quy định trong phần hướng dẫn chuẩn mực số 21 “ Trình bày báo cáo tai chính”... xem chi tiết
Mục đích, phạm vi áp dụng báo cáo tài chính tổng hợp Mục đích, phạm vi áp dụng báo cáo tài chính tổng hợpCung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính tổng hợp là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011