Báo cáo tài chính năm

Thời hạn lập báo cáo tài chính Thời hạn lập báo cáo tài chínhDoanh nghiệp trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.... xem chi tiết
Các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính Các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chínhNếu báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, thì sự kiện này cần được nêu rõ, cùng với cơ sở dùng để lập báo cáo tài chính và lý do khiến cho doanh nghiệp không được coi là đang hoạt động liên tục... xem chi tiết
Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chínhTrình bày trung thực ,hợp lý tinhg hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.... xem chi tiết
Nội dung của báo cáo tài chính Nội dung của báo cáo tài chínhBáo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011